Природни ресурси и

животна средина

Natural Resources and Environment2020-12-31T09:31:52+01:00

Следете и анализирајте ја природната средина

Нашите алатки и апликации овозможуваат собирање, толкување и анализа на сложени податоци со цел да се добијат корисни информации за поддршка на одлуките кои можат да доведат до поодржливо користење на нашите природни ресурси.

NP Plitvice portal

Некои примени и користи од нашите решенија:
  • Обезбеди сеопфатен систем за поддршка на одлуките во клучните области, како што е активното управување со ризикот од поплави.

  • Проценка на влијанието врз животната средина – на пр. мапирање на извори на загадување и влијанија врз животната средина и луѓето.

  • Подобро управување со заштитените подрачја со користење на нашите алатки за визуелизација и моделирање податоци.

  • Олеснување и поедноставување на извршувањето на секојдневните оперативни задачи за канцелариски и теренски персонал.

  • Ефикасна и јасна размена на информации вклучувајќи презентација на клучните информации за јавноста.

  • Подобро разбирање и предвидувања за влијанијата врз биолошката разновидност.

Клучни деловни области

Фокус на

Ensemble for Water Resources

Управувајте и следете ги државните водни ресурси со нашиот сеопфатен пакет на веб апликации.

Повеќе информации >

Ensemble for Water Resources

Ensemble for Field Data Management

Сеопфатно управување со податоци во движење. За инспектори, теренски инженери, супервизори, еколошки истражувачи и други вработени, на кои им требаат нивните организациски податоци на терен да бидат собрани, разгледани и ажурирани.

Повеќе информации >

Ensemble for Field Data Management

Поврзани продукти

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе за нашите решенија за природни ресурси и животна средина

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за природни ресурси и животна средина
Go to Top