Со стратегија користите ги приликите

Клучот за секој напор за развој на пазарот е да се одреди демографијата и географската локација на новиот целен пазар. Успешната стратегија подразбира проширување на потенцијалниот пазар преку нови корисници во тековно целни сегменти и нови клиенти во нови сегменти.

Алатките и платформите на GDi овозможуваат вашата организација да стекне стратешка предност со информации и демографски анализи кои можат да се користат за разбирање на националната или регионалната економија и население и да стекне подобро познавање на карактеристиките на клиентите. Нашите решенија овозможуваат разбирање на сите односи помеѓу вашата компанија, клиентите и конкуренцијата.

Како резултат на тоа, се обезбедува поголема интелигенција за развој на пазарот и бизнис одлуки – резултатот е намалување на неизвесноста, зголемување на профитабилноста и подобрување на бизнисот.

market development-map layers

Целете ги корисниците врз основа на интелигентни решенија

Нашите алатки за развој на пазарот и стратешко планирање овозможуваат и поттикнуваат:

 • Визуелизација на постоечката позиција на пазарот и иден потенцијал со додавање на кориснички карактеристики (однесување, вредности, начин на живот) на врз социјалните и локалните податоци.
 • Стратешко планирање и анализи за продажни активности, планирање на ПОС мрежна, медиумско планирање, одредување на удел на пазарот.
 • Контрола на перформансите (следење на KPI, вредност на POS / регион).
 • Таргетирање / рутирање на продажба – оптимизација на продажно рутирање.
 • Снимање точки од интерес и онлајн содржини по региони со GDi Atlas и GDi Ensemble Smart Search

market development multi device

Клучни предности:
 • Оптимизирајте ја дистрибутивната мрежа со сигурно планирање нови локации, за да ја оптимизирате покриеноста.
 • Зголемете ја вредноста на бизнисот преку стекнување нови клиенти и наоѓање нови можности за зголемување на продажбата.
 • Направете сегментација на продажба – изградете типологија за креирање стратегии за продажба и маркетинг – идентификувајте области со висок потенцијал.
 • Подобрете го односот со клиенти со целена комуникација и гео-трговија. Употребете релевантни и профитабилни маркетиншки активности.
 • Зголемете ја ефикасноста на продажбата со подобро насочени кампањи со пониски трошоци за придобивање и задржување.
 • Балансирајте ги териториите на продажба со поефикасна организација, подобар одѕив на тимот и оптимизација на трошоци.
 • Развивајте ефикасни и профитабилни стратегии и прегледајте ги резултатите на информациска табла и мапи.
 • Направете детален преглед на географски податоци, предиктивни анализи и пребарување.

Фокус на

Ensemble Smart Search

Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Повеќе информации >

Ensemble Smart Search

Погледнете исто и

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Можеме да ги оптимизираме вашите деловни процеси

Пишете ни за вашите процеси и прашајте што ве интересира.

Споделете со други

Споделете како правиме разлика во развојот на пазарот