Управување со средства

Asset Management2020-12-31T09:37:38+01:00

Зголемете ја вредноста со вашите деловни средства

Повеќето бизниси имаат широк опсег на фиксни и ликвидни средства, а исплатливата имплементација, работење, одржување, надградба и располагање со средства е од примарна важност за да се добие максимален поврат на инвестицијата. Покрај тоа, сега постојат нови можности за значителни подобрувања на доверливоста на средствата и перформансите поради употребата и достапноста на поврзаните уреди, сензорите, анализата на голем обем на податоци (big-data), мобилната технологија и соработката во текот на работата. Без разлика дали управувате со производствени средства како што се постројки и опрема или ги следите и одржувате објектите со цел да обезбедите најдобра можна услуга за корисниците, нашето решение за управување со средства ги користи најновите технологии за да ги постигнете вашите деловни цели.

Решенија кои имаат смисла за бизнис

Испорака на бизнис вредност

Користејќи го нашето портфолио на докажани решенија, ние им даваме вистинска деловна вредност на нашите клиенти. Ги разбираме потребите и барањата не само во широк спектар на индустриски сектори, туку и оние специфични за индивидуални процеси за управување со средства. Решението за управување со средства го подобрува донесувањето одлуки во текот на животниот циклус на средството: стекнување, работење, одржување, обновување.

Некои користи од нашето решение за управување со средства:

  • Употреба на средства – Следете ги и управувајте со средствата од различни локации. Прегледајте ги спецификациите за средства, состојбата и финансиските информации. Следете како се користат и продолжете го животот на опремата, подобрете го повратот на средствата и одложете ги новите купувања.
  • Операции – Подобрете ги операциите низ расположливите средства, зголемете ја сигурноста и намалете ги непланираните прекини и зголемете ја оперативната ефикасност. Зголемете ја продуктивноста и животниот век преку предвидливо одржување со идентификување на проблемите пред да се случат скапи грешки или прекини.
  • Распоред на работна сила и ресурси – Централизирајте ја контролата на активностите на работната сила. Оптимизирајте и направете подобрувања во перформансите, вклучувајќи подобрување на планирањето и користењето на ресурсите.
  • Направете го бизнисот поефикасен – Намалете го времето за да добивање точни податоци. Увидете ги можностите на вашите средства, и како тие можат да бидат управувани на најефикасен начин. Интеграција на деловните процеси за користење, креирање и ажурирање на податоците за средствата.
  • Управување со ризик –  Овозможете правилно спроведување на ефективен план за управување со ризици. Точната проценка на кое било средство може да помогне во идентификувањето на поврзаните ризици и да помогне да се одреди решение за нивно ублажување.
  • Намалување на инвентарните потреби – Одредете го вишокот или застарените средства и лесно планирајте го нивното повлекување.
  • Подобрете ја усогласеноста и осигурувањето – Да се исполнат барањата за транспарентност и можност за следење од регулаторните органи.

Фокус на

Ensemble for Asset Management

Добијте најдобар можен поврат на инвестицијата, дозволувајќи постојано и прецизно следење и одржување на значајните ставки. Целосна контрола на ефикасноста на средствата резултира со намалување на трошоците и го подобрува капацитетот за раст на бизнисот.

Повеќе информации >

Ensemble for Asset Management

Погледнете исто и

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Можеме да ги оптимизираме вашите деловни процеси

Пишете ни за вашите процеси и прашајте што ве интересира.

|Insights

Kuwait University City

Kuwait University City Operating and maintaining information & communication technology (ITC) infrastructure at Kuwait University. GDi Ensemble for Network Inventory - purpose and role in KUC.

NIS

Creating Business Benefits for Petroleum Industry of Serbia (NIS) One of the largest vertically integrated energy companies in South-East Europe with its principal activities related to exploration, production and refining, sales and distribution of a

Споделете со други

Сподели како GDi може да го трансформира и рационализира управувањето со средствата
Go to Top