Управување со комунални услуги

Public Services Management2020-12-31T09:42:49+01:00

Овозможува ефикасно управување со комунални услуги

Локалните, регионалните и државните управи се под сè поголем притисок за подобрување на ефикасноста и квалитетот на комуналните услуги, во услови на намалување на буџетот. Покрај тоа, брзото прифаќање на современите технологии во деловниот свет ги менува очекувањата на граѓаните за тоа како би требало да бидат во состојба да комуницираат со самоуправата и агенциите кога се занимаваат со јавни услуги за тоа како тие треба да можат да комуницираат со нивната управа и агенции кога се занимаваат со јавни услуги.

Нашите технолошки решенија, на управите и агенциите им овозможуваат да ги исполнат овие очекувања со поедноставување на севкупното работење со комуналните/јавните услуги, рационализација и автоматизирање на основните операции правејќи ги процесите флексибилни и агилни. На овој начин, комуникацијата со граѓаните е брза и ефикасна. Покрај тоа, активностите за планирање, известување и транспарентност се подобрени, а приходот и капиталниот влог се максимално зголемени.

Преку нашето долгогодишно искуство и обемното познавање на развојот, имплементацијата и поддршката на фокусирани технолошки решенија, овозможуваме позитивни придобивки во многу области, вклучувајќи управување со приходите, управување со патишта и јавно осветлување, управување со дозволи, урбанистичко планирање и др.

public services management

Помагаме на комунални претпријатија да постигнат свои стратешки цели со помош на:
  • Дигитализација на трансакциски услуги и процеси со цел да се постигне поголема ефикасност и да се обезбедат нови дигитални услуги за граѓаните, компаниите и државните службеници.

  • Олеснување на зголемената размена на податоци и иновативна употреба на податоците во повеќе одделенија.

  • Обезбедување на интегрирани услуги, подобрување во процесот на донесување на одлуки, отвореност и транспарентност меѓу владата и граѓаните.

  • Подржување на интеграција, стандардизација и консолидација на различни органи и сектори, како би се зголемила ефикасноста, намалила двојната работа и трошоците

Предизвикот со отворени податоци

Им помагаме на прогресивните управи да промовираат транспарентност, одговорност и креирање на вредност со користење на нашите технолошки решенија за поставување и дистрибуција на сопствени и други отворени податоци. Националните, регионалните и локалните самоуправи можат да промовираат создавање на бизнис и иновативни јавни услуги кои се насочени кон граѓаните.

Користејќи го Ensemble for Smart Communities Open Data module, давателите на јавни услуги можат да користат многу видови на бази на податоци од повеќе извори.

open source data

Користете отворени податоци од многу извори

Фокус на

Ensemble for Smart Communities

Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Повеќе информации >

roads report

Погледнете исто и

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Можеме да ги оптимизираме вашите деловни процеси

Пишете ни за вашите процеси и прашајте што ве интересира.

|Insights

AREC

National GeoPortal of the Republic of Macedonia Created as part of the Real Estate Cadastre and Registration Project to manage the National Spatial Data Infrastructure (NSDI). "National GeoPortal of the Republic

Споделете со други

Сподели како GDi може да направи разлика во управувањето со јавните услуги
Go to Top