Реализирајте ги своите цели преку добро дефинирани деловни стратегии и тактики.

Во процесот на остварување на визијата и целите на вашата организација, нашите алатки и апликации можат да помогнат не само во одредувањето и имплементација на ефикасни и ефективни стратегии и тактики, туку и во последователното управување со сите деловни области и организациски активности.

Користете ги нашите алатки за анализа на комплексни податоци и откријте ги односите помеѓу вашата организација и околината во која работи. При формирањето на деловната стратегија, нашите алатки можат да помогнат да се препознаат можностите, да се анализира ризикот и да се одреди географскиот простор за проширување и да се постават остварливи цели.

Во сеопфатен процес за одредување на насоката што треба да ја преземе бизнисот и како таа најдобро може да ги постигне своите цели, од суштинско значење е да се процени нејзиниот целосен потенцијал и експлицитно да се поврзат целите со активностите и ресурсите потребни за нивно постигнување.

Клучни чекори за успешно стратешко планирање:
 • Дефинирајте ги очекувањата на засегнатите страни и утврдете ги целите за бизнисот.
 • Опишете ја мисијата, визијата и основните вредности на организацијата.
 • Проценете ја средината во која работи компанијата.
 • Анализирајте ја конкретната индустрија и добавувачи – утврдете ги предностите и слабостите на компанијата во однос на конкурентите.
 • Стекнете увид од претходни анализи и развијте низа стратешки опции за евалуација.
 • Подгответе прогноза (на пример, побарувачка на пазарот, финансиски проекции).
 • Развијте бизнис модел кој профитабилно ќе ја разликува компанијата од нејзините конкуренти.
 • Подгответе програми, политики и планови за спроведување на стратегијата.
 • Воспоставете организациска структура, процеси на донесување одлуки и информации и системи за контрола.
 • Доделете ресурси за развој на клучните способности.
 • Планирајте и реагирајте на непредвидени или еколошки промени.
 • Следете ги перформансите.

business planning process

Процес на планирање на работата – нашите алатки и апликации можат да помогнат во стратешко планирање, маркетинг и оперативни активности.

Фокус на

Ensemble Smart Search

Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Повеќе информации >

Ensemble Smart Search

Ensemble for Data Analytics

Дознајте ги вистинските информации за вашето работење. Откријте моќни увиди за управување со секојдневните задачи и потпомогнете при донесување исправни стратешки одлуки.

Повеќе информации >

Ensemble for Data Analytics

Погледнете исто и

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Можеме да ги оптимизираме вашите деловни процеси

Пишете ни за вашите процеси и прашајте што ве интересира.

Споделете со други

Споделете како можеме да направиме разлика во планирањето на работата и управувањето