Ensemble

for Water Resources

Ensemble for Water Resources2020-12-31T10:00:11+01:00

Ефикасно управување и следење на водните ресурси

Ensemble for Water Resources обезбедува сеопфатен пакет на веб апликации за ефикасно управување со националните водните ресурси во согласност со директивите на ЕУ за управување со води и заштита од поплави.

GDi Waters desktop

Развиено преку докажана GDi експертиза и исполнување на потребите за одржливо управување со води и контрола на ризик од поплави.

Клучни користи:
 • Одржливо управување со подземни и површински води во сите сегменти

 • Ефикасна и јасна размена на информации, вклучувајќи клучни информации за јавноста

 • Подобрено управување со ризици и ситуации со непредвидени поплави

 • Обезбедува сеопфатен систем за поддршка на одлуките, особено за активно управување со ризик од поплави

 • Зголемена ефикасност и намалување на трошоци за секојдневните задачи за управување

 • Целосно во согласност со директивите на ЕУ

 • Обезбедува вредни информации за понатамошни истражувања и сродни активности

Сеопфатно управување со скапоцени водни ресурси

Ensemble for Water Resources specijalizovani paket aplikacija sadrži:
ВЛЕЗ
 • Воден катастар
  Обработка и анализа на податоци.

 • Водна книга
  Обезбедување на целокупниот работен процес – за започнување, издавање и преглед на дозволи.

 • Катастар на водно земјиште
  Ги евидентира деталите за сопственоста на сите земјишни парцели на секое ниво, од државни претпријатија и организации до физички лица.

 • Карактеризација на води
  Овозможува внес на податоци за управување со речните сливови во согласност со законските национални и меѓународни прописи.

ПРЕГЛЕД
 • Водни катастари – Јавна карта
  Обезбедува детални и релевантни информации потребни за граѓаните.

 • Водни катастри – Интерна карта
  Детален информативен приказ на целата содржина поврзана со водни ресурси, користење, заштита од вода и заштита од опасност од поплави.

 • Катастар на водно земјиште
  Овозможува комплетно следење на сопственички односи во водното подрачје.

 • Карактеризација на вода
  Обезбедува преглед на резултати од анализи од различни барања за следење на водни ресурси.

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Дознајте повеќе

Трансформирајте го управувањето со водни ресурси и оперативни задачи

Споделете со други

Споделете информации за Ensemble for Water Resources
Go to Top