Prave informacije za vaše poslovanje

Kada su podaci strukturirani, vizualizovani i opipljivi otvara se niz novih mogućnosti i izazova, koji se prethodno nisu mogli ni percipirati. Analitika može otkriti snažne nove uvide i informacije koje će unaprediti vaše shvatanje trenutne situacije, pomoći vam pri upravljanju svakodnevnim poslovnim zadacima i olakšati donošenje pravih strateških odluka.

Naša kompanija ima dugogodišnje iskustvo u analizi prostornih i poslovnih podataka, upravljanju podacima, operativnom i strateškom izveštavanju. Moćni alati za ove svrhe zaista su svojstveni svakom proizvodu iz GDi Ensemble i GDi Atlas portfolija.

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Ključne koristi:
 • Omogućavanje poslovnog fokusa i precizne kontrole vrednosti

 • Poboljšano upravljanje i operativna efikasnost

 • Praćenje prihoda i troškova zavisno od vrste imovine/sredstva, resursa, radne snage ili lokacije

 • Smanjenje troškova i rizika

Kompanije koje koriste poslovnu analitiku ostvaruju značajnu konkurentsku prednost jer dobijaju uvide u:
 • Sprovođenje dubinske analize podataka (istraživanje podataka kako bi pronašli nove obrasce i odnose)

 • Kompletnu kvantitativnu i kvalitativnu statističku analizu koja daje uvid u uzroke rezultata

 • Testiranje prethodnih odluka pomoću A/B i testiranje sa više varijabli.

 • Korišćenje prediktivnog modeliranja i prediktivne analitike za predviđanje budućih rezultata

 • Pružanje potpore kompanijama u procesu izrade proaktivnog taktičkog odlučivanja. Takođe im omogućuje automatizaciju donošenja odluka kao potporu odlučivanju u realnom vremenu.

Vredne informacije mogu se dobiti za sve poslovne procese u područjima kao što su:
 • Mikroanaliza lokacije – određivanje lokacije, orijentacije, udaljenosti. Postavite pitanja: šta, gde, koliko? Šta je još blizu? Šta je duplirano?
 • Analiza tržišta – utvrditi: lokaciju korisnika, gravitaciju korisnika, potencijalno tržište, geomarketing/prodaju, položaj kompanije u odnosu na konkurenciju, segmentaciju, zašto su neke kampanje bile uspešne/neuspešne i ponavljanje uspešnih kampanja.
 • Analiza kvaliteta usluge – analizirajte kvalitet usluge, odredite uzrok neuspeha i dajte prioritet rezolucijama.

 • Analiza vrednosti – odnos prihoda i troškova po imovini / procesu / resursu / vremenu / lokaciji. Koje bi promene trebalo uvesti kako bi se postigao bolji povrat ulaganja (ROI)?

 • Upravljanje imovinom/sredstvima – imovina prema lokaciji / vrednosti / upotrebi / greškama / izvedbi / procesu

 • Upravljanje radnom snagom – korišćenje resursa / vremena / lokacije / troškova / performansi

 • Upravljanje radnim nalogom: analiza radnih naloga polazna je tačka za optimizaciju poslovnih procesa

 • Pametne zajednice – nadgledajte upotrebu postrojenja i uštedu energije po danu / lokaciji / greškama / performansama, kao i raspodelu dozvola po vrsti / lokaciji / zajednici

Saznajte više

Pitajte nas o korišćenju ovog rešenja u vašoj organizaciji

Podelite sa drugima

Podelite Ensemble for Data Analytics